Ramells Ramoneda Assesors Consultors Castellà - Català
Enviar a un amic     Descarregar pdf
Control de gestió

Aquest servei està pensat per aquelles empreses que necessiten més o millor informació de la que s'extreu de les seves dades comptables.

  Objetiu:


 • Anàlisi de la informació financera per a l'obtenció d'un coneixement real i fiable de l'evolució de l'entitat en cada moment.
 • Donar a conèixer la situació i evolució de l'entitat de forma puntual i periòdica de manera que permeti a la Gerència prendre les decisions o efectuar les correccions que consideri oportunes.
 • Estudi de la liquiditat de l'entitat i del seu finançament. Ajudar en la preparació de la documentació per col·laboracions amb l'Administració.
 • Millorar la gestió, si s'escau, efectuant les pertinents propostes i recomanacions.

  Metodologia:


 • Elaboració d'un pressupost anual a partir dels comptes de l'exercici precedent, en el seu cas, tenint en compte les expectatives de negoci per a l'any en curs.
 • Elaboració i seguiment del Pressupost de Tresoreria.
 • Anàlisi trimestral dels Balanços i de l'Estat de Fluxos d'Efectiu.
 • Anàlisi dels Comptes de resultats desglossats per projectes i estudi de les despeses d'estructura així com dels seus desviacions respecte del pressupost.
 • Estudi de la rendibilitat dels comptes de clients i / o projectes.
 • Estudi de la raonabilitat dels marges aplicats.
 • Reunions periòdiques amb la Gerència de l'empresa per comentar els apartats anteriorment exposats, així com aquells que es considerin necessaris per a l'obtenció dels objectius marcats.
<< anterior         següent >>
 
 
 
   
Ramells Ramoneda Assessors - Consultors
C/ Balmes 203, 1º 1ª
08006 Barcelona
Telf. 93 238 79 26 - Fax. 93 292 01 88
www.ramells.asesoriaweb.com info@ramells.com
Avís legal

Disseny i creació amc